Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Rejestracja
+ (33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zdrowie i Rehabilitacja s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24, adres e-mail: centrum@zdrowieirehabilitacja.pl, tel. 33 815 87 15.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iodo@zdrowieirehabilitacja.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/a w przesłanych dokumentach, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/a zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.