Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Zdrowie i Rehabilitacja s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24, zwana dalej Zakładem; email: centrum@zdrowieirehabilitacja.pl,

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w Zakładzie mogę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@zdrowieirehabilitacja.pl, tel. 791 448 077.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

9. Moje dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom takim jak: podmioty uprawnione w zakresie rozliczeń finansowych, skarbowych, w celach statystycznych, szkoleniowych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty dostarczające specjalistyczne oprogramowanie i realizujące wsparcie IT, podmiot obsługujący stronę www oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

10. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).