Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

I INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdrowie i Rehabilitacja s.c. Mirosław Kisiała, Dorota Kisiała, zwanym dalej Zdrowie i Rehabilitacja s.c. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora, wykorzystując adres e-mail: iodo@zdrowieirehabilitacja.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 791 448 077 lub pisząc na adres Zdrowie i Rehabilitacja s.c., ul. Karpacka 24;43-300 Bielsko-Biała.

II Zasady przetwarzania danych osobowych 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) ustalenia i weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem Rejestracji oraz w przypadku ustalania terminu wizyty, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej – podstawa art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

b) potwierdzania lub odwołania wizyt u lekarza lub terminów konsultacji lekarskiej– podstawa art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO; 

c)  prowadzenia przez Zdrowie i Rehabilitacja s.c. działalności leczniczej  oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO; 

d)  na Państwa żądanie -podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady wykonania usługi – podstawa art. 6 ust 1 pkt b RODO; 

e)  zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

f)  realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur, dokumentów księgowych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;

g) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.1 celów, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej przez czas określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy do czasu zakończenia jej realizacji oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy. 

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy lub świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody. 

2a. W związku z koniecznością rozszerzenia usług medycznych wynikających z zagrożenia koronawirusem, Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia dodatkowej formy usługi tzw. TelePorady. 

Przewidywane kategorie odbiorców danych:

  1. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko w zakresie wykonywania niezbędnych dodatkowych badań, konsultacji i diagnoz medycznych, innym podmiotom leczniczym współpracujących ze Zdrowie i Rehabilitacja s.c. w celu zapewnienie ciągłości leczenia, podmiotom serwisującym urządzenia medyczne Zakładu, podmiotom dostarczającym specjalistyczne oprogramowanie i serwisującym to oprogramowanie, podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność kontrolną względem Zakładu, podmiotowi obsługującemu naszą stronę www, firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi, dostawcom usług prawnych i doradczych, firmom kurierskim i pocztowym, firmom windykacyjnym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych  oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo sprostowania danych osobowych w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Nie dotyczy to jednak zebranych danych medycznych. 

5a. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 

  1. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  2. Podanie danych jest:

a) niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej i jest wymagane prawem tj. art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

b) konieczne do zawarcia i wykonania łączącej strony umowy. Bez podania wskazanych danych nie będzie możliwe świadczenie usług objętych umową,.

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych. 
  2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać informacje dotyczące np. rezerwacji usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji na podany adres email.