Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zdrowie i Rehabilitacja s.c. Mirosław Kisiała, Dorota Kisiała z siedziba w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24, zwany dalej
Zakładem. Zakład prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udostępniania Pani/Panu dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej wymaganiami przepisów prawa, w ramach świadczonych usług medycznych przez Zakład.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko podmiotom serwisującym urządzenia Zakładu oraz mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Zakładu dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów , w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Podanie przez Panią/pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udostępnienia dokumentacji medycznej.

9. Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano udostępnienia dokumentacji medycznej.

10. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Zakładzie jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail:  iodo@zdrowieirehabilitacja.pl oraz tel. 791 448 077.