Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Rejestracja
+ (33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

1.Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 

a). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zdrowie i Rehabilitacja s.c. Mirosław Kisiała, Dorota Kisiała z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul Karpacka 24 , e-mail: centrum@zdrowieirehabilitacja.pl, zwana dalej Zakładem. 

b). W sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w Zakładzie mogę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@zdrowieirehabilitacja.pl, tel. 791 448 077. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a)  zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy mną a Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, 

b)  wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, 

3. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy odbywa się w oparciu o przepisy prawa, takie jak: art 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków na podstawie prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

4, Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jako prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zapewnieniu obsługi procesu zatrudnienia w ramach jego cywilnoprawnych form, dochodzenia roszczeń oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie Administratora i ochrony mienia. 

5, Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem. 

7. Moje dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom takim jak: podmioty uprawnione w zakresie rozliczeń finansowych, skarbowych, w celach statystycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty dostarczające specjalistyczne oprogramowanie i realizujące wsparcie IT, podmiot obsługujący stronę www oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych 

8. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).