Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Rehabilitacja pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
2) wyroki sądowe
3) legitymacje

Nasza placówka świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ.

Aby zarejestrować się do poradni rehabilitacyjnej, należy zgłosić się z ważnym skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania możesz dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). 

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w  wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.